bliza

KLUB MOTOROWODNO-ŻEGLARSKI „ BLIZA ”

 

 

REGULAMIN PORZĄDKOWY

Klubu Motorowodno-Żeglarskiego „ BLIZA 

 

 

§ 1

Przystań Klubu

 

 1. Przystań Klubu jest obiektem sportowo - rekreacyjnym spełniającym funkcje:

  1. bazy lokalowo-technicznej Klubu;

  2. portu jachtowego;

  3. bazy szkoleniowo - sportowej;

  4. ośrodka życia klubowego i kulturalnego.

 2. Obszar przystani obejmuje ogrodzoną działkę nr 51 oddzieloną od Przystani Pałacu Młodzieży drogą wewnętrzną oraz bosmankę i wszystkie wiaty, urządzenia, pomosty i nabrzeże wraz z akwenem wodnym.

 

§ 2

Przepisy ogólne

 1. Teren przystani jest terenem zamkniętym.

 2. Prawo wstępu i nieograniczonego przebywania na terenie Klubu mają Członkowie i Kandydaci Klubu, Członkowie Honorowi oraz członkowie ich rodzin i osoby towarzyszące.

 3. Kandydatem na członka Klubu może zostać osoba z zewnątrz po wpłaceniu wpisowego które nie podlega zwrotowi.

 4. W uzasadnionych przypadkach ponownie członkiem Klubu może zostać osoba, która utraciła członkostwo na podstawie § 14 ust. 1 Statutu Klubu ze względów osobistych, po wpłaceniu 50% wykazanego w pkt. 3 wpisowego, które nie podlega zwrotowi.

 5. Członkowie rodzin nie mający własnych jachtów wyrażający chęć zostania członkiem Klubu nie płacą wpisowego tylko składkę roczną. Młodzież i studenci do lat 22 są zwolnieni z tych opłat. Członkowie rodzin posiadający własne jachty i wyrażający chęć zostania członkiem Klubu nie płacą wpisowego lecz składkę roczną. Pozostałe opłaty na ogólnych zasadach.

 6. Każdemu Kandydatowi Zarząd wyznacza spośród doświadczonych Członków Klubu Prowadzącego, który zapoznaje podopiecznego z obowiązkami i zwyczajami Klubu.

 7. Goście i osoby zainteresowane sportem żeglarskim mogą przebywać na przystani bez ograniczeń wyłącznie pod opieką Członków lub Kandydatów Klubu.

 8. Wszystkie osoby przebywające na przystani zobowiązane są do podporządkowania się ustaleniom regulaminu i doraźnym zaleceniom lub poleceniom Zarządu Klubu.

 9. Każdy Członek i Kandydat jest zobowiązany do realizacji:

  1. " Ramowego planu pracy Klubu " a w szczególności do uczestnictwa w organizowanych przez Klub imprezach, a w tym rejsach zbiorowych i spotkaniach z młodzieżą. Oznacza to uczestnictwo w ciągu roku przynajmniej jeden raz w rejsie zbiorowym organizowanym dla młodzieży z poza rodzin Klubu.

  2. wykonania przynajmniej dwóch indywidualnych rejsów z młodzieżą i udokumentowania ich w „ Książce wyjść ... ” oraz na przeznaczonym do tego druku, który po wypełnieniu i podpisaniu pozostawić teczce wyjść jachtów z osobami nieletnimi.

 10. Zarząd Klubu ma prawo wyznaczyć każdemu Członkowi i Kandydatowi do wykonania jednorazowe lub przez wyznaczony czas czynności i zadania.

 11. Materiały budowlane lub remontowe jak również odpady powinny być przetrzymywane w wyznaczonych miejscach

 12. Psy mogą przebywać na przystani wyłącznie pod opieką właścicieli. Na właścicielach spoczywa obowiązek:

  1. dopilnowania by psy nie zakłócały odpoczynku przebywających w Klubie;

  2. usuwania nieczystości wynikających z pobytu psa na przystani;

 13. Sprzęt głośnikowy należy używać tak by nie zakłócał rekreacji innych Członków i Kandydatów Klubu.

 14. Parkowanie samochodów na terenie przystani może odbywać się wyłącznie na własną odpowiedzialność właścicieli i w miejscach wyznaczonych ( załącznik nr 1 do regulaminu ). Parkowanie na oznakowanych trawnikach i w wiatach jest zabronione. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe w okresie parkowania na terenie przystani.

 15. Wędkowanie z pomostów i łodzi może odbywać się na przystani wyłącznie w miejscach i w sposób nie utrudniający manewrowania i cumowania jachtów.

 16. Zabrania się:

  1. użytkowania sprzętu pływającego, urządzeń, budynków przystani i pomostów niezgodnie z ich przeznaczeniem lub bez zgody Zarządu Klubu; 

  2. kąpieli w wodach przystani;

  3. zaśmiecania i zanieczyszczania terenu oraz wód przystani;

 17. Bez zgody Zarządu Klubu na terenie przystani zabrania się:

  1. biwakowania i rozpalania ognisk przez osoby postronne;

  2. budowy, przebudowy jakichkolwiek urządzeń, np. wiat, pomostów, nabrzeża, itp.

  3. składania lub magazynowania jakichkolwiek materiałów lub urządzeń itp.

 18. W czasie nieobecności na terenie przystani Członków lub Kandydatów Klubu zarówno bosmanka, wiaty jak i teren pozostają zamknięte. Obowiązek zamykania budynków i terenu spoczywa na wszystkich członkach Klubu. Ostatni opuszczający Klub lustruje cały jego teren, sprawdza czy wiaty oraz dyżurka są zamknięte, czy nie pozostały środki i materiały mogące być przyczyną powstania pożaru.

 19. Zarząd Klubu ma obowiązek dwa razy w roku kontrolować wiaty pod względem zabezpieczenia przeciwpożarowego. Sporządzić z tego protokół oraz wydać w tym zakresie zalecenia, a na zebraniu z tych czynności przedstawić informację o realizacji.

 

§ 3

Opłaty

 1. Bezzwrotna oplata wpisowa do klubu wynosi 3 000 zł (słownie  : trzy tysiące złotych)

 2. Roczna składka za posiadanie w klubie jednostki pływającej wynosi  400 zł (słownie : czterysta złotych )

 3. Roczna składka za posiadanie w klubie drugiej jednostki pływającej wynosi 200zł ( słownie:  dwieście  złotych )

 4. Roczna składka za użytkowanie klubowego hangaru wynosi 400 zł (słownie : czterysta złotych ). Jeżeli w hangarze przechowuje się jacht lub jachty, użytkownicy płacą połowę rocznej składki.

 5. Pozostałe składki, które okażą się niezbędne dla prawidłowej działalności Klubu, określane będą przez Zarząd i zatwierdzane przez Walne  Zgromadzeniu Członków Klubu.

 6. Składki roczne należy wpłacić najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku, w którym składka obowiązuje a składki dodatkowe najpóźniej z miesięcznym opóźnieniem.

 7. Składki, częstsze niż roczne, można wpłacać łącznie, z terminem wyprzedzającym ich wymagalność.

 8. Brak wpłaty składek w określonym terminie, będzie traktowane jednoznacznie jako rezygnacja z członkostwa w Klubie.

 9. W wyjątkowych przypadkach, na pisemny wniosek Członka Klubu, Zarząd może przedłużyć termin opłacenia składki.

 

§ 4

Przechowanie sprzętu żeglarskiego

 

 1. Na terenie Klubu mogą być przechowywane jachty i łodzie należące do jego Członków i Kandydatów zgodnie z postanowieniami Statutu. O miejscu stacjonowania jachtów decyduje Zarząd Klubu.

 2.  W ramach rocznej składki Członek lub Kandydat Klubu na przystani może mieć jeden jacht. 

 3. Zgodę na posiadanie w Klubie więcej niż jednego egzemplarza sprzętu pływającego na pisemny wniosek Członka lub Kandydata Klubu w formie decyzji wydaje Zarząd Klubu. Zarząd w tej decyzji określa wysokość zwiększenia składki członkowskiej oraz miejsce przechowywania tej łodzi.

 4. Każda zmiana posiadanej przez Członka Klubu łodzi na inną a w szczególności na większą, musi uzyskać pisemną akceptację Zarząd Klubu

 5. Osoby rezygnujące lub skreślone z członkostwa w Klubie zobowiązane są do usunięcia swojego sprzętu pływającego i innych rzeczy stanowiących ich własność w terminie do 3 miesięcy. Członek Klubu posiadający wiatę, którą osobiście wybudował ma prawo w ciągu trzech miesięcy ją zdemontować i usunąć z terenu Klubu. W wyjątkowych wypadkach Zarząd może te terminy przedłużyć.

 6. Nie zrealizowanie w wyznaczonym czasie postanowień § 3 ust. 4 regulaminu powoduje, że:

  1. rzeczy i wiata przechodzą nieodpłatnie na własność Klubu;

  2.  sprzęt pływający wystawiany jest poza teren Klubu.

 7. Nie wolno Członkom Klubu użytkowanych wiat odsprzedawać lub przekazywać innym osobom. Stanowią one własność Klubu i o ich zagospodarowaniu decyduje Zarząd Klubu. Opuszczoną wiatę Zarząd Klubu, przydziela innemu Członowi Klubu lub grupie Członków Klubu.

 

§ 5

Dyżury i lustracje

 

 1. Członkowie i Kandydaci Klubu w sezonie żeglarskim pełną dyżury a poza sezonem dokonują lustracji Klubu.

 2. Terminy pełnienia oraz grafik dyżurów lub lustracji Zarząd Klubu ogłasza na tablicy ogłoszeń przynajmniej na dwa tygodnie przed ich rozpoczęciem.

 3. Pełniący obowiązki dyżurnego, służbę pełni w bosmance. Obowiązkowo ma posiadać sprawną latarkę elektryczną o dużym zasięgu światła.

 4. Dyżur rozpoczyna się przynajmniej jedną godzinę przed zachodem słońca, a kończy o godzinie 6.00 dnia następnego. Dyżurny zobowiązany jest w godzinach 23.00 do 5.00 dokonać minimum trzech obchodów terenu Klubu i wpisania ich w książce dyżurów.

 5. Z pełnienia dyżuru sporządza się w książce dyżurów adnotację, która powinna zawierać datę oraz godzinę rozpoczęcia i zakończenia dyżuru, uwagi z przebiegu służby, czytelnie napisane imię i nazwisko dyżurującego oraz jego podpis.

 6. W przypadku nie przybycia Członka lub Kandydata na dyżur Zarząd Klubu udziela upomnienia i wyznacza inny termin jego pełnienia. Trzykrotne nie przybycie na dyżur w sezonie żeglarskim skutkuje obligatoryjnym wydaleniem Członka lub Kandydata z Klubu.

 7. Każdy Członek i Kandydat w wyznaczonym czasie przeprowadza lustrację Przystani polegającą na dokonaniu sprawdzenia zabezpieczenia jej terenu, wiat i jachtów. Fakt przeprowadzenia lustracji należy udokumentować w książce dyżurów podobnie jak w pkt. 5.

 8. Każdy pobyt Członka lub Kandydata w Klubie po sezonie żeglarskim powinien być odnotowany w książce dyżurów.

 

§ 6

Prace na rzecz Klubu

 

 1. Zarząd opracowuje plan prac na rok. Informacje o planowanych pracach wywiesza na tablicy ogłoszeń ( załącznik nr 1 ).

 2. Każdy Członek i Kandydat Klubu zobowiązany jest do wykonania wyznaczonej pracy na rzecz Klubu. Zakres i czas dodatkowo wykonywanych prac należy uzgodnić z Sekretarzem Zarządu Klubu. Pracę należy opisać w prowadzonej „ Ewidencji prac wykonanych na rzecz Klubu Motorowodno-Żeglarskiego „ BLIZA ” przez jego Członków i Kandydatów w roku …….. ". Sposób prowadzenia ewidencji zawarty jest w dokumencie w części „ Instrukcja prowadzenia ewidencji prac wykonanych na rzecz klubu przez jego Członków i Kandydatów ”.

 3. Z wykonanych prac każdy Członek i Kandydat Klubu powinien być indywidualnie rozliczony przez Zarząd na jesiennym zebraniu.

 4. Nie wykonanie wyznaczonej pracy społecznej na rzecz Klubu zobowiązuje Członka lub Kandydata do wpłacenia kary umownej w wysokości ustalonej przez Zarząd Klubu w pierwszym kwartale nowego roku. W przypadku dwukrotnego nie wykonania prac lub niezapłacenia kary umownej Członek lub Kandydat Klubu jest obligatoryjnie wydalony z Klubu.

 

§ 7

Bezpieczeństwo przeciwpożarowe

 

 1. Pierwsza osoba, która zauważy pożar winna niezwłocznie przystąpić do gaszenia przy pomocy dostępnych środków oraz powiadomić jednostkę straży pożarnej i członków Zarządu.

 2. Na przystani powinny znajdować się odpowiedni sprzęt i środki gaśnicze, za których stan, ilość i rozmieszczenie odpowiada Zarząd Klubu. Zabrania się używania tego sprzętu do innych celów.

 3. W każdej wiacie powinna być na widocznym miejscu przynajmniej jedna gaśnica.

 4. Na przystani w miejscu ogólnie widocznym powinny być umieszczone numery telefonów alarmowych. Telefony do członków Zarządu znajdują się w bosmance.

 5. W pomieszczeniach klubowych, a w szczególności w wiatach obowiązuje zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia. Prace spawalnicze i inne wymagające używania otwartego ognia muszą być wykonywane pod nadzorem i według zasad zawartych w instrukcji przeciwpożarowej.

 6. Zabrania się rozpalania ognisk poza miejscami do tego wyznaczonymi.

 

§ 8

Zagrożenie życia ludzkiego na wodzie

 

 1. W razie zauważenia bezpośredniego zagrożenia życia ludzkiego na wodzie należy niezwłocznie organizować akcję ratowniczą przy pomocy dostępnych środków.

 2. Środkami do ratowania życia ludzkiego na wodzie są:

  1. koła ratunkowe

  2. tyczki lub bosaki

  3. łodzie wiosłowe lub motorowe

 3. Podczas organizowanych imprez rekreacyjno sportowych środki ratownicze powinny być rozmieszczone na pomostach w ilości określonej przepisami, a łódź przygotowana do natychmiastowego użycia.

§ 9

Ochrona środowiska

 

 1. Na przystani obowiązuje zakaz:

  1. wysypywania i wylewania środków chemicznych, olejów silnikowych i innych substancji szkodliwych mogących zanieczyścić wodę lub glebę;

  2. palenia silnie dymiących substancji;

  3. mycia samochodów.

 2. Odpady należy wrzucać do odpowiednich pojemników znajdujących się na przystani.

 3. Każdy Członek i Kandydat Klubu jest zobowiązany jest uniemożliwić prowadzenie jakichkolwiek czynności prowadzących do zanieczyszczenia środowiska naturalnego i powiadomić o zaistniałym fakcie Zarząd Klubu, który może nakazać natychmiastowe usunięcie szkód powstałych z tego tytułu.

 4. Niszczenie roślinności oraz ingerencja w życie dzikich zwierząt żyjących w obrębie przystani jest zabroniona.

 

§ 10

Dokumentacja ogólno dostępna

 

 1. Protokóły z posiedzeń Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej.

 2. Plan przystani z naniesionymi na nim miejscami postoju jachtów na wodzie i na lądzie.

 3. Wykaz jachtów i ich właścicieli.

 4. Wykaz Członków i Kandydatów Klubu z numerami telefonów.

 5. Wykaz wiat i ich użytkowników.

 6. Ramowy plan pracy Klubu.

 7. Tablica ogłoszeń.

 8. Książka dyżurów i lustracji.

 9. Książka wyjść i powrotów jachtów.

 10. Teczka wyjść jachtów z załogami i osobami nieletnimi lub uczącymi się.

 11. Ewidencja prac wykonywanych na rzecz Klubu w ......... 201..r.

 

§ 11

Postanowienia końcowe

 

 1. Członek lub Kandydat Klubu ma obowiązek zapoznania się z regulaminem potwierdzając to datą i własnoręcznym podpisem (Załącznik nr 2 do Regulaminu).

 2. Członkowie i Kandydaci Klubu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu. Nie przestrzenie regulaminu grozi skreśleniem z Klubu.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują powszechne przepisy i Statut Klubu.

 4. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Klubu może odstąpić od postanowień niniejszego Regulaminu z wyjątkiem § 4 - § 6.

 5. Regulamin został zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Klubu w dniu 27.03.2021r i wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2021r.

 

bliza - regulamin